Almennir leiguskilmálar – Lyfta.is skip to Main Content
 • Öll tæki ásamt fylgihlutum hefur leigusali afhent leigutaka í fullkomnu ástandi sem l leigutaki hefur kynnt sér.  Leigutaki hefur einnig kynnt sér notkun og meðferð tækisins.
 • Leigutaki skal sjá um allan rekstur tækisins á meðan hann hefur það á leigu ss. smurningu smurolíu eldsneyti og þrif.
 • Leigutaki er ábyrgur fyrir tjóni sem kann að verða á tækinu og fyglilhlutum þess vegna ógætilegrar og eða rangrar notkunar.
 • Leigutaki ber fulla ábyrgð ef tæki tapast eða því er stolið úr vörslu hans.  Ber leigutaka að greiða að fullu andvirði tækisins, auk leigu til þess tíma sem uppgjör hefur farið fram.
 • Leigusali er á engan hátt ábyrgur vegna slysa eða skemmda sem kunna að orsakast af notkun, meðferð eða flutningi á tækjum sem hann leigir út.  Sama gildir um vinnustöðvun sem kann að orsakast vegna bilunar á tækjum í útleigu. 
 • Leigugjald reiknast frá þeim tíma sem tækið er afhent leigutaka og þar til því er skilað á sannanlega máta til leigusala.  
 • Ef um langtímaleigu er að ræða, getur leigusali krafist leigu mánaðarlega samkvæmt reikningi.  Ef reikningur er ekki greiddur 10 dögum eftir úttektarmánuð reiknast lögleyfðir dráttarvextir á skuldina. 
 • Leiga getur breyst samkvæmt gjaldskrá á útleigutímabilinu.  Leigusali áskilur sér rétt til að reikna leigu samkvæmt nýrri gjaldskrá um leið og hún hefur tekið gildi. 
 • Leigutaka er óheimilt að lána eða framleigja þau tæki sem hann hefur á leigu nema með skriflegu samþykki leigusala.
 • Leigutaki greiðir allan kostnað af flutningi tækisins.
 • Leigusali hefur rétt til að skoða ástand tækja í útleigu hvenær sem er á útleigutíma tækis.
 • Ef leigutaki stendur ekki skil á leigugreiðslum eða brýtur í bága við leiguskilmála þessa, getur leigusali sótt hið leigða til leigutaka. Leigusali getur kallað til liðveislu yfirvalda ef á þarf að halda til að sækja leigumun og ber leigutaki kostnað af þeim aðgerðum.